Generelle betingelser for bruk av Schaefflers hjemmeside

Takk for at du bruker Schaefflers hjemmeside. Nedenfor vil du finne våre betingelser for bruk Schaefflers hjemmeside.

1. Gyldighetsområde

1.1
For all bruk av denne hjemmesiden, som tilbys av Schaeffler Norge AS og/eller mor- eller konsernselskap ("Schaeffler"), gjelder følgende brukerbetingelser, såfremt ikke egne regler foreskriver noe annet for andre konsernselskap i andre land. Når bruken starter, aksepterer og godkjenner du som bruker vilkårene i gjeldende versjon.

1.2
Disse vilkårene kan utvides, endres eller erstattes av andre vilkår, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av produkter og tjenester.

2. Hjemmesidens innhold

Schaefflers hjemmeside inneholder spesifikke opplysninger og programvare, samt eventuelt tilhørende dokumentasjon beregnet for lesning eller nedlastning. Schaeffler har når som helst rett til å stenge Schaefflers hjemmeside helt eller delvis. På grunn av Internet og datasystemenes beskaffenhet, påtar Schaeffler seg ikke ansvar for at Schaefflers hjemmeside alltid er tilgjenglig.

3. Bruksrettigheter

3.1
Bruk av opplysninger, programvare og dokumentasjon som er tilgjenglig på eller gjennom Schaefflers hjemmeside, er underlagt disse betingelsene. Særskilt avtalte lisensvilkår skal ha forrang foran disse brukervilkårene.

3.2
Schaeffler gir brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte opplysninger, programvare og dokumentasjon som finns tilgjenglig på Schaefflers hjemmeside i det omfang som er avtalt, eller hvis ingen avtale foreligger, i overensstemmelse med Schaefflers formål med å stille disse til rådighet.

3.3
Programvare som er tilgjenglig på Schaefflers hjemmeside stilles til rådighet uten kostnader i maskinlesbar form såfremt ikke noe annet fremgår av sammenhengen. Kildekoder kan ikke kreves utlevert. Unntatt er kildekoder fra ”open source software”, hvis lisensbestemmelser gir rett til utlevering av kildekoder, og som ved utlevering av ”open source software” har forrang fremfor disse betingelsene. I slike tilfeller vil Schaeffler stille kildekoden til rådighet mot betaling.

3.4
Opplysninger, programvare eller dokumentasjon må aldri kopieres, distribueres, lisensieres eller på annen måte stilles til rådighet eller overlates til tredje part. Hvis ikke tvingende rettslige bestemmelser tillater noe annet, er det ikke tillatt for brukeren å endre eller slette verken programvaren eller opplysningene eller deler av disse. På basis av disse brukerbetingelsene kan brukeren kun lagre en sikkerhetskopi av programvaren dersom en slik kopi er nødvendig for fremtidig bruk.

3.5
Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen er opphavsrettslig beskyttet. Brukeren er forpliktet til å ta hensyn til Schaefflers rettigheter, og må ikke fjerne, skjule eller endre alfanumeriske koder, merknader eller copyright-notiser, verken fra opplysningene, programvaren eller dokumentasjonen, eller fra kopier av disse.

4. Immaterielle rettigheter

4.1
Som bruker må du ikke (utover hva som tillates i henhold til disse brukerbetingelsene) endre, kopiere, reprodusere, stille til rådighet, overlate, lisensiere, komplettere eller på annen måte bruke informasjon, programvare eller dokumentasjon på Schaefflers hjemmeside uten at Schaeffler har gitt skriftlig tillatelse.

4.2
Foruten rettigheter til bruk, samt andre rettigheter som er uttrykkelig nevnt i dette dokumentet, er ingen andre rettigheter, verken nå eller i fremtiden, overført til brukeren, spesielt ikke rettigheter til firmanavn og varemerker eller til handelsrettslig beskyttelse, som patentlisenser og mønsterbeskyttelse. Schaeffler er heller ikke forpliktet til å gi slike rettigheter.

5. Registrering og bruk av beskyttede sider

5.1
Enkelte sider på Schaefflers webbsider kan være passordbeskyttet. På grunn av forretningstransaksjonenes sikkerhet har kun registrerte personer tilgang til disse sidene. Schaeffler forbeholder seg retten å nekte en bruker som vil registrere seg. Spesielt forbeholder Schaeffler seg retten til å bestemme at det for visse sider, som tidligere har vært fritt tilgjenglige, kreves registrering. Schaeffler har når som helst, og uten grunn, rett til å nekte brukeren adgang til passordbeskyttede avsnitt ved å sperre dennes brukerdata. (se definisjon nedenfor), spesielt om brukeren

 • bruker falske opplysninger for å registrere seg;
 • overtrer disse brukervilkårene eller forsømmer sin plikt å utvise forsiktighet i omgang med adgangsdata.
 • overtrer gjeldende lover ved adgang til eller bruken av Schaefflers hjemmeside; eller
 • ikke har brukt Schaefflers hjemmeside i lengre tid.

5.2
Når du som brukeren registrerer deg, skal du gi korrekt informasjon og, i tilfelle av at denne informasjonen endres, oppdatere informasjonen så fort som mulig. Brukeren skal forsikre seg om at e-postadressen som han/hun har gitt Schaeffler, alltid er korrekt.

5.3
Ved registrering kommer du som bruker til å få en adgangskode som omfatter en bruker-ID og et passordord (”brukerdata”). Når du siden logger inn første gangen, skal du endre passordet, som du fikk fra Schaeffler, til et eget passord. Dette passordet skal kun du kjenne til.. Brukeropplysningene gjør det mulig for brukeren å se egne opplysninger, forandre dem, samt eventuelt tilbakekalle eller utvide brukerdata.

5.4
Som bruker er du forpliktet til å beskytte dine personlige brukerdata mot uvedkommende bruk. Som bruker er du også ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter som utføres med dine brukerdata. Brukeren skal alltid logge ut etter avsluttet bruk av passordbeskyttede sider. Dersom og i den grad du som bruker oppdager at utenforstående misbruker dine brukerdata, skal du straks informere Schaeffler om dette skriftlig. Når Schaeffler har fått kjennskap til at uvedkommende har benyttet en brukers brukerdata, vil Schaeffler sperre tilgangen til de/den passordbeskyttede siden/e som er brukt. Brukeren må på nytt søke Schaeffler om tilgang eller registrere seg på nytt..

5.5
Som bruker kan du når som helst skriftlig kreve at din registrering slettes såfremt sletting ikke påvirker fullførelsen av pågående, inngåtte avtaler. Dersom en avregistrering skjer, kommer Schaeffler til å fjerne alle brukerdata og andra data som er lagret av brukeren, så snart disse dataene ikke lenger trengs.

6. Henvisninger og linker

Schaefflers hjemmeside kan inneholde henvisninger og linker til tredje parts hjemmesider. Schaeffler kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på de linkede sidene. Brukeren bærer selv eventuell risiko ved bruk av slike hjemmesider.

7. Ansvar for saklige eller rettslige mangler

7.1
For den informasjon, programvare eller dokumentasjon som gjøres gratis tilgjengelig på Schaefflers hjemmeside, har Schaeffler ikke ansvar for saklige eller rettslige mangler i informasjonen, programvaren og dokumentasjonen, spesielt med hensyn til korrekthet, feilfrihet, beskyttelse av tredje parts rettigheter, fullstendighet og/eller anvendbarhet – unntatt ved forsett eller bedrag.

7.2
Informasjonen på Schaefflers hjemmeside kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser om de tekniske egenskapene til enkelte produkter, som i visse tilfeller ikke er tilgjengelig (f.eks. på grunn av produktendringer). De ønskede egenskapene hos produktene skal derfor avtales i hvert enkelte tilfelle ved kjøp.

7.3
Schaefflers ansvar for saklige og rettlig mangler er fastslått i punkt p. 7.1 og 7.2 ovenfor. Utover dette tar Schaeffler ikke ansvar. Schaeffler har ikke ansvar for skader som oppstår som følge av misbruk av informasjon, dokumentasjon eller programvare som finns tilgjenglig på Schaefflers hjemmeside. Schaeffler har videre ikke ansvar for eksempel for skader som måtte oppstå direkte eller indirekte som følge av nedlasting av filer. Dette gjelder såfremt ikke annet fremgår av for eksempel produktansvarslov eller i tilfelle av forsett, grov uaktsomhet, personskade, dødsfall eller ved å unnlate å oppfylle garanterte egenskaper.

7.4
Selv om Schaeffler alltid bestreber seg på å holde Schaefflers hjemmeside fri for virus, kan Schaeffler ikke garantere at den er virusfri. Brukeren skal, for sin egen del, iverksette nødvendige sikkerhetstiltak og bruke virus-scanner før nedlasting av all slags informasjon, programvare eller dokumentasjon.

8. Brukerens forpliktelser

8.1
Ved bruk av Schaefflers hjemmeside må brukeren ikke

 • skade andre mennesker, spesielt mindreårige, eller krenke deres rettigheter;
 • handle i strid mot god moral;
 • krenke industrielle eller kommersielle rettigheter, opphavrettigheter eller andre eiendomsrettigheter.
 • overføre innhold med virus, såkalte Trojanske Hester, eller andre program som kan skade software
 • overføre, lagre eller sende hyperlinker eller innehold som brukeren ikke har rett til, spesielt hvis slike hyperlinks eller innehold er ulovlig eller krenker hemmelighold, eller
 • distribuere reklame eller uønskede e-postmeldinger (såkalt spam) eller uriktige advarsler mot virus, defekter eller lignende materiell og brukeren må ikke oppfordre til deltagelse i lotterier, snøballssystem, kjedebrev, pyramidespill eller lignende aktiviteter via Internet.

8.2
Schaeffler kan når som helst sperre adkomsten til Schaefflers hjemmeside, spesielt hvis brukeren misligholder sine forpliktelsene i henhold til disse betingelsene.

9. Eksportkontroll

9.1
Eksport av bestemt informasjon, programvare og dokumentasjon kan, på grunn av anvendelsesformål eller endelig destinasjon, være underlagt godkjennelse. Brukeren skal nøye overholde eksportbestemmelsene som gjelder for informasjon, programvare og dokumentasjon, herunder spesielt relevante bestemmelser for Norge eller EU-medlemsland og USA. Der det er nødvendig merker Schaeffler informasjonen, programvaren og dokumentasjonen med hensyn til krav om godkjennelse etter norske og EU-landenes eksportkontrollister og U.S. Commerce Control List.

9.2
Brukeren skal spesielt kontrollere og forsikre seg om at

 • informasjonen, programvaren og dokumentasjonen ikke brukes for opprustnings-, atom- eller våpentekniske formål.
 • det ikke leveres varer, software eller teknologi med opprinnelse USA til foretak eller personer som er oppført i U.S. Denied Persons List (DPL),
 • levering av ikke-lisensierte varer med opprinnelse i USA ikke skjer til foretak eller personer oppført i U.S. Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List;
 • levering av varer ikke skjer til foretak eller personer som er oppført i Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List eller i EU:s Terrorists List; eller at
 • levering ikke skjer til militære enheter;
 • de såkalte Early Warning instruksjonene fra respektive myndigheter tas hensyn til.

Adgang til programvare, dokumentasjon og informasjon på Schaefflers hjemmeside er kun tillatt såfremt ovennevnte krav til kontroll og sikring er oppfylt.

9.3
På forespørsel kan Schaeffler informere brukeren om relevante instanser for ytterligere informasjon.

10. Beskyttelse av persondata

Ved bearbeiding av personrelaterte data som Schaeffler får tilgang til når du bruker Schaefflers hjemmeside, følger Schaeffler personopplysningsloven og våre bestemmelser om datasikkerhet som finns på Schaefflers hjemmeside.

11. Tileggsavtale, verneting og lovvalg

11.1
Tileggsavtale til disse brukerbetingelsene skal være skriftlig.

11.2
Tvister eller krav med hensyn til tolkningen og bruken av disse brukerbetingelsene skal avgjøres av norsk rett med Oslo som rett verneting

11.3
De enkelte sidene på denne hjemmesiden drives og administreres av Schaeffler og/eller datterselskap. Sidene tar hensyn til gjeldende lover i det land hvor det ansvarlig selskapet har sitt sete. Schaeffler tar ikke ansvar for at informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på Schaefflers hjemmeside er lesetilgjengelig eller nedlastbar utenfor respektive land. Dersom brukere fra steder utenfor respektive land søker opplysninger fra hjemmesiden, er de utelukkende selv ansvarlige for å overholde de relevante lovbestemmelser i det aktuelle land. Adgang til opplysninger, software og/eller dokumentasjon på hjemmesiden er ikke tillatt fra land der slik adgang er lovstridig. I så fall og såfremt brukeren vil inngå et forretningssamarbeide med Schaeffler KG, bør brukeren ta kontakt med respektive datterselskap i gjeldende land..

 

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere