Search term

Generelle bruksvilkår for Schaefflers nettsider

1. Omfang

1.1
Enhver bruk av nettsidene (Schaeffler-nettsidene) som tilbys av Schaeffler Norge AS ("Schaeffler"), skal være gjenstand for disse vilkårene i den grad bruken ikke reguleres av vilkårene til Schaeffler-selskapet i det respektive landet. Ved å begynne bruk godtar brukeren gyldigheten til disse bruksvilkårene i aktuell versjon.

1.2
Disse generelle bruksvilkårene kan supplementeres, modifiseres eller erstattes fra tid til annen.

2. Innholdet på Schaeffler-nettsidene

På sine nettsider har Schaeffler plasser ikke-bindende informasjon samt relatert dokumentasjon og programvare som kan hentes fram eller lastes ned. Slik plassering skal være uten noen forpliktelse og uten noen garanti med hensyn til fullstendighet. Schaeffler kan når som helst fullstendig eller delvis blokkere Schaeffler-nettsidene eller endre innholdet uten forvarsel. Schaeffler påtar seg ikke noe ansvar i forhold til uavbrutt tilgjengelighet på Schaeffler-nettsidene.

3. Bruksrettighet

3.1
Bruk av informasjonen, programvaren og dokumentasjonen som er tilgjengelig på Schaeffler-nettsidene, skal være underlagt disse vilkårene, eller hvis informasjonen, programvaren og dokumentasjonen oppdateres, skal disse være underlagt de gjeldende lisensvilkårene som allerede er avtalt med Schaeffler. Eventuelle lisensvilkår som er avtalt separat skal ha prioritet over disse vilkårene.

3.2
Schaeffler gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-delegerbar rett, som ikke kan gis på underlisens, til å bruke informasjonen, programvaren og dokumentasjonen som er tilgjengelig på Schaeffler-nettsidene i den grad det er avtalt mellom partene, eller hvis det ikke finnes noen avtale på dette punktet, i samsvar med formålet som er beregnet av Schaeffler.

3.3
Programvaren er kun tilgjengelig i en maskinlesbar form uten kostnader. Det skal ikke finnes noen rettighet til å utgi noe av kildekoden. I tilfelle lisensvilkårene for den åpne kildeprogramvaren har prioritet over disse vilkårene og krever at Schaeffler gjør kildekoden tilgjengelig, skal slik kildekode gjøres tilgjengelig i utveksling mot refusjon av utgifter.

3.4
Med mindre obligatoriske bestemmelser regulerer det motsatte, kan brukeren ikke endre, reversere, utvikle eller reversoversette programvaren eller dokumentasjonen eller fjerne noen del av denne.

3.5
Informasjonen, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av gjeldende opphavsrettslige lover og andre gjeldende lover i forhold til intellektuell eiendom. Brukeren skal overholde slike lover, spesielt skal ingen alfanumerisk identifikasjon, merker eller opphavsrettslige merknader fjernes fra informasjonen, programvaren eller dokumentasjonen eller fra noen kopier av disse.

3.6
Eventuelle bestemmelser i aktuelle opphavsrettslige lover vedrørende beskyttelse av eventuell programvare skal ikke berøres på annen måte av dette.

4. Intellektuell eiendom

4.1
Uavhengig av de spesielle kravene i avsnitt 4 av disse bruksvilkårene kan ikke informasjon, varemerker eller annet innhold på Schaeffler-nettsidene endres, kopieres, reproduseres, selges, leies, brukes, supplementeres eller brukes på noen annen måte uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Schaeffler.

4.2
Unntatt bruksrettigheten og andre rettigheter som er uttrykkelig oppgitt i dette dokumentet, skal brukeren ikke gis ytterligere rettigheter av noe slag som helst, spesielt når det gjelder retten til selskapsnavnet eller industrielle eiendomsrettigheter, slik som patenter, bruksmodeller eller varemerker, og Schaeffler skal heller ikke være underlagt noen tilsvarende plikt om å gi slike rettigheter.

5. Registrering og bruk av beskyttede sider

5.1
Noen sider av Schaeffler-nettsidene er beskyttet med et passord. Tilgang til disse sidene er kun mulig for registrerte brukere for sikkerhetsformål for transaksjonsforretninger. Det skal ikke være noen rettighet til å registreres av Schaeffler. Spesielt forbeholder Schaeffler seg rettigheten til gjøre nettsider, som tidligere var fritt tilgjengelige, registreringspliktige. Schaeffler kan når som helst tilbakekalle en tilgangsrettighet ved å blokkere tilgangsdata uten å oppgi en grunn til dette, spesielt når brukeren:

 • har gitt falske opplysninger for registrering
 • har brutt bruksvilkårene eller sine forpliktelser for forsiktighet i forhold til behandlingen av tilgangsdata
 • har brutt gjeldende lov for tilgang til eller bruk av Schaeffler-nettsidene eller
 • har være en inaktiv bruker av Schaeffler-nettsidene i en periode på minst 24 måneder.

5.2
I tilfelle registreringen er tillatt skal brukeren gi nøyaktige og korrekte opplysninger og må informere Schaeffler om endringer umiddelbart.

5.3
Etter registrering skal brukeren motta et brukernavn og et passord (brukerdata). På tidspunktet for første tilgang skal brukeren endre passordet gitt av Schaeffler til et sikkert passord. Brukerdataene gjør det mulig å få tilgang til egne data, endre slike data og ved behov forlenge eller trekke tilbake avtaler om databehandling.

5.4
Brukeren skal sikre at brukerdataene ikke er tilgjengelige for tredjeparter og skal være gyldige for alle bestillinger og andre aktiviteter som tas under brukerdataene. Etter hver bruksanledning skal området som beskyttes av passord stenges. I den grad brukeren blir klar over at enhver tredjepart misbruker brukerdata, skal brukeren umiddelbart varsle Schaeffler om dette skriftlig, og hvis aktuelt på forhånd via e-postkommunikasjon. Etter mottak av slik varsling skal Schaeffler blokkere tilgangen til området som er beskyttet av passordet for disse brukerdataene. Oppheving av eventuell blokkering er kun mulig etter en spesiell søknad av brukeren til Schaeffler eller etter en ytterligere registrering.

5.5
Brukeren kan når som helst skriftlig kreve sletting av eventuell registrering i den grad slettingen ikke forhindres av behandling av aktuelle avtalegjenstander. I slike tilfeller skal Schaeffler slette alle brukerdata og alle andre personlige data for brukere så snart disse ikke lenger er nødvendig.

6. Referanser og lenker

Schaeffler-nettsidene kan inneholde referanser og linker (hyperlenker) til nettsidene til tredjeparter. Schaeffler påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på slike nettsider, og Schaeffler gjør heller ikke innholdet på slike nettsider til sitt eget, da Schaeffler ikke kan kontrollere eventuell informasjon som er tilknyttet gjennom en tredjeparts lenke og er ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes på disse. Eventuell bruk av lenkede nettsider skal skje på brukerens risiko.

7. Utelukkelse av ansvar for defekter vedrørende tittel og kvalitet, virus

7.1
I den grad enhver informasjon, programvare eller dokumentasjon gjøres tilgjengelig uten kostnad, ekskluderes herved ethvert ansvar for defekter når det gjelder kvaliteten på informasjon, programvare og dokumentasjon, og spesielt for riktighet, defektfrihet og ikke-forekomst av eiendomsrettigheter eller opphavsrettigheter for tredjeparter, fullstendighet og/eller brukbarhet unntatt i tilfelle vitende overlegg. SCHAEFFLER FRASIER SEG HERVED ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-OVERTREDELSE ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

7.2
Informasjonen som finnes på Schaeffler-nettsidene kan inkludere spesifikasjoner eller generelle beskrivelser av tekniske muligheter for produkter, som i enkelte tilfeller (f.eks. på grunn av endringer av produkter) ikke alltid er tilgjengelige. Den påkrevde ytelsesspesifikasjonen til produktene skal derfor avtales før kjøp i hvert tilfelle.

7.3
Ansvaret til Schaeffler for eventuelle defekter når det gjelder kvalitet og defekter med hensyn til tittel, skal fastsettes av bestemmelsene i avsnitt 7.1 og 7.2 av disse vilkårene. Ceteris paribus, ethvert ansvar for Schaeffler er utelukket, med mindre (i) obligatorisk lov (f.eks. produktansvarsloven) krever det, (ii) som en følge av produktansvarsloven, (iii) som følge av tilsiktede handlinger eller grov uaktsomhet, (iv) som følge av dødsfall eller personskade, (v) som et resultat av godkjenning av en garanti når det gjelder kvalitet, (vi) som følge av ondsinnet skjuling av en defekt eller (vii) på grunn av større kontraktsbrudd. Eventuelle erstatninger for kontraktsbrudd skal likevel begrenses til typiske, foresette skader, i den grad tilsiktede handlinger eller grov uaktsomhet ikke er involvert.

7.4
Schaeffler skal strebe etter å holde Schaeffler-nettsidene fri for alle virus, men Schaeffler kan ikke gi noen garanti for et virusfritt miljø. Før nedlastning av informasjon, programvare eller dokumentasjon skal brukeren, for sin egen beskyttelse samt for å forhindre at virus kommer inn på Schaeffler-nettsidene, bruke egnede sikkerhetstiltak og virusskannere. Du er ansvarlig for implementering av tilstrekkelige prosedyrer og mekanismer for å tilfredsstille dine spesielle krav for antivirusbeskyttelse og nøyaktighet på datainnmating og utmating, samt for å opprettholde et middel eksternt for våre nettsider for eventuell rekonstruering av eventuelle tapte data.

7.5
En reversering av bevisbyrden skal ikke antas av noen av de forutgående bestemmelsene.

8. Forpliktelser ved bruk

8.1
Brukeren skal med hensyn til Schaeffler-nettsidene ikke:

 • forårsake noen skade eller personskade, spesielt på ungdommer, og heller ikke overtre deres rett til personvern
 • handle mot god moral gjennom bruksmetoden
 • overtre industrielle rettigheter eller opphavsrett eller andre eiendomsretter
 • overføre noe innhold med virus eller noen såkalt "Trojansk hest" eller annen programmering som kan skade programvaren
 • forsyne, lagre eller sende hyperlenker eller inntil som ikke er tillatt, spesielt hvis slike hyperlenker eller slikt innhold er et brudd på konfidensialitet eller er ulovlige, eller
 • distribuere reklame eller ulovlig e-post (såkalt "spam") eller urelevante advarsler når det gjelder virus, malware eller lignende, eller be personer om å delta i gambling, spill, kjedebrev, pyramideprogrammer eller andre lignende handlinger.
 • å engasjere seg i noen annen atferd som begrenser eller forbyr noens bruk eller nytelse av nettsidene eller som, slik som fastsatt av Schaeffler, kan skade Schaeffler eller brukerne av nettsidene eller utsette dem for ansvar.
 • bruke nettsidene på noen måte som kunne deaktivere, overbelaste, skade eller ødelegge nettsidene eller interferere med noen annen parts bruk av nettsidene, inkludert deres evne til å engasjere seg i sanntidsaktiviteter gjennom nettsidene.

8.2
Schaeffler kan blokkere tilgangen til Schaeffler-nettsidene når som helst, spesielt hvis brukeren ikke overholder sine forpliktelser under disse vilkårene.

9. Eksportkrav

Overføring av informasjon, programvare og dokumentasjon kan være underlagt de gjeldende juridiske kravene i eksportkontroller, spesielt, men ikke begrenset til lover innen EU eller dets medlemsstater eller USA, på grunn av typen eller bruksformålet eller sluttbruken. Brukeren bekrefter at han skal overholde de aktuelle bestemmelsene i eksportkontrolloven til enhver tid.

10. Beskyttelse av personlige data

Schaeffler skal, ved kompilering, bruk og behandling av personlige data for brukeren, overholde de aktuelle datavernforskriftene som kan ses på Schaeffler-nettsidene.

11. Kollaterale avtaler, jurisdiksjon, gjeldende lov

11.1
Alle kollaterale avtaler for disse bruksvilkårene inkludert eventuelle endringer av denne klausulen skal være i skriftlig form.

11.2
Jurisdiksjon er det registrerte kontoret til Schaeffler Norge AS.

11.3
De individuelle sidene til Schaeffler-nettsidene drives av og er Schaefflers ansvar. Disse sidene overholder kravene i det spesifikke landet der Schaeffler Norge AS har sitt registrerte kontor. Schaeffler påtar seg intet ansvar for muligheten om at informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på Schaeffler-nettsidene kan hentes fram eller lastes ned på steder utenfor det respektive landet. Hvis brukere fra land utenfor det respektive landet bruker Schaeffler-nettsidene, er de selv ansvarlige for samsvar med aktuelle forskrifter i det respektive landet. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på Schaeffler-nettsidene i land der tilgang er ulovlig, er ikke lov. I slike tilfeller skal brukeren som ønsker å kontakte Schaeffler kommersielt, kontakte Schaeffler-representanter i det respektive landet.

11.4
Disse vilkårene samt bruken av disse nettsidene skal være underlagt loven som gjelder for kontoret til Schaeffler Norge AS.

Share Page

Schaeffler bruker cookies for å sikre en optimal bruk. Med ytterligere bruk av dette nettstedet aksepterer du bruken av cookies (informasjonskapsler). Mer informasjon

Akseptere